Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

2415 5004 450
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viaxannabelle xannabelle
ludzo
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaxannabelle xannabelle
ludzo
4783 693c 450
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
ludzo
9344 d309 450
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaxannabelle xannabelle

April 24 2017

6936 5a16 450
ludzo
3991 8416 450
Reposted fromtichga tichga viamisioludek misioludek
ludzo
8165 c891 450

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viakrolik krolik
ludzo
6120 4751 450
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
ludzo
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakrolik krolik
ludzo
Reposted fromlaserpony laserpony viakrolik krolik

April 12 2017

ludzo
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
ludzo
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaxannabelle xannabelle
ludzo
6166 0c7d 450
Reposted fromyuras yuras viamelisa melisa

April 10 2017

ludzo
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle

April 05 2017

ludzo
7096 01f9 450
Reposted fromkaiee kaiee viaxannabelle xannabelle
ludzo
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
ludzo
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl