Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

5651 b315 450
Reposted fromtedmosby tedmosby viaxannabelle xannabelle
5607 4451 450
ludzo
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaskman askman
ludzo
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
ludzo
3171 8509 450
florence!
ludzo
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaxannabelle xannabelle

April 26 2017

2415 5004 450
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viaxannabelle xannabelle
ludzo
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaxannabelle xannabelle
ludzo
4783 693c 450
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
ludzo
9344 d309 450
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaxannabelle xannabelle

April 24 2017

6936 5a16 450
ludzo
3991 8416 450
Reposted fromtichga tichga viamisioludek misioludek
ludzo
8165 c891 450

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viakrolik krolik
ludzo
6120 4751 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaxannabelle xannabelle
ludzo
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakrolik krolik
ludzo
Reposted fromlaserpony laserpony viakrolik krolik

April 12 2017

ludzo
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
ludzo
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl