Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

ludzo
7897 d02b 450
Reposted frommachinae machinae viamarbear marbear
ludzo
6421 c006 450
Reposted frompiro piro viamarbear marbear
ludzo
9780 70fc 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ludzo
“Calm summer morning by the lake“

February 26 2019

ludzo
3264 a189 450
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaOhSnap OhSnap
ludzo
503 
Reposted fromvolldost volldost viavrx vrx
0191 98e8

uirus:

i finally know what adults in poland look like. thanks wikipedia

Reposted fromInsanityOverhaul InsanityOverhaul viaOhSnap OhSnap
ludzo
4501 83ca 450
Reposted fromzelbekon zelbekon viaOhSnap OhSnap

February 16 2019

ludzo
4542 bcf9 450
Reposted fromtymka tymka viaRedHeadCath RedHeadCath
ludzo
2392 5ca1 450
Reposted fromsargon sargon viaRedHeadCath RedHeadCath
ludzo
4667 97d0 450
Reposted frompwg pwg viamarbear marbear

October 24 2018

ludzo
1861 8559 450
Reposted fromblubazaur blubazaur viaihuarraquax ihuarraquax

October 17 2018

8803 fd51
6324 3c45 450
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaaskman askman
ludzo
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viaaskman askman

October 12 2018

ludzo
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaaskman askman

October 07 2018

ludzo
0133 c6ed 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viaOhSnap OhSnap
ludzo
5154 ab48 450
Reposted fromTenSigis TenSigis viaihuarraquax ihuarraquax
ludzo
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
ludzo
7352 d30d 450
Reposted fromzachlanny zachlanny viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl